Wat doen wij

Justiz helpt bij letselschade

Wij verlenen gratis rechtsbijstand

Justiz verleent gratis rechtshulp aan slachtoffers van letselschade in Nederland. ​Wij beantwoorden vrijblijvend al uw vragen en helpen u ​om uw schade op de aansprakelijke partij te verhalen.

Hoe wordt uw zaak door ons behandeld?

Nadat u zich bij ons heeft gemeld met uw letselschade, gaan wij meteen met uw zaak aan de slag. ​Het letselschadetraject dat hierna wordt opgestart, ziet er over het algemeen als volgt uit:

1. Telefonisch contact

​Wij nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om de belangrijkste gegevens te verzamelen en u een eerste advies te verstrekken.

2. Intakegesprek

Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Eén van onze letselschadespecialisten bezoekt u thuis om met u te spreken over het ongeval en de gevolgen hiervan. Een afspraak op één van onze kantoren is uiteraard ook mogelijk. In sommige gevallen volstaat een telefonisch intakegesprek.

​Tijdens het intakegesprek worden uw persoonlijke gegevens verzameld. Ook worden de gegevens van de aansprakelijke partij verzameld. Vervolgens wordt de toedracht van het ongeval besproken. Hierna inventariseert de specialist met u de gevolgen van het letsel op medisch en arbeidsdeskundig vlak. Ook wordt alvast een eerste inventarisatie van uw schade opgenomen. Aan het einde van het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de verdere behandeling van uw schade. Ook worden de benodigde machtigingen geregeld om de schade namens u in behandeling te nemen.

intake gesprek

3. ​Opmaak (online) dossier

​Na het kennismakingsgesprek wordt er een digitaal dossier ingericht. Als u dat wilt, kunt u hiervoor een toegangscode toegezonden krijgen. Op die manier heeft u altijd inzage in de voortgang van uw zaak en kan er gemakkelijk en snel worden gecommuniceerd met uw behandelaar. Natuurlijk kunt u ook gewoon per e-mail, post en telefoon met ons communiceren.

4. Aansprakelijkstelling

​Hierna wordt de aansprakelijke partij of de aansprakelijke verzekeraar aangeschreven en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van uw schade. Dit wordt de aansprakelijkstelling genoemd. ​

De partij die schade vordert van een ander moet bewijzen dat de andere partij aansprakelijk is. Als er nog onvoldoende bewijs is om de aansprakelijkheid te vestigen, zal eerst een toedrachtonderzoek worden uitgevoerd. Op die manier wordt getracht het benodigde bewijs te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een politierapport, het horen van getuigen of aan het opvragen van uw medisch dossier.

5. Bevoorschotting

​Zo lang de schade nog niet definitief kan worden vastgesteld, wordt de aansprakelijke verzekeraar gevraagd om een voorschot te verstrekken op uw schade. Daarvoor wordt een voorlopige schadestaat opgesteld, waarin wordt bijgehouden wat de omvang van uw schade is. Steeds als er een tekort ontstaat in het saldo van de schadestaat, dan wordt de verzekeraar gevraagd om dit met een passend voorschot aan te vullen. Dit gebeurt net zolang totdat er voldoende informatie is verzameld om uw schade af te wikkelen.

6. Medisch traject

​Zodra de aansprakelijkheid is erkend, wordt er medische informatie opgevraagd bij uw behandelaars. Daarvoor dient u een medische machtiging te tekenen. Zonder uw schriftelijke toestemming kan er namelijk geen informatie worden opgevraagd.

medisch traject

Als uw medisch dossier compleet is, zal onze medisch adviseur uw dossier beoordelen en advies uitbrengen over de omvang van uw letsel, de gevolgen hiervan en de prognose.

In gevallen waarbij er sprake is van blijvend letsel zal soms een medische expertise moeten worden verricht door een onafhankelijk arts. Zodoende wordt vastgelegd van welke medische uitgangspunten er moet worden uitgegaan om uw schade definitief vast te stellen.

​Meestal wordt een medische expertise in samenspraak met de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar aangevraagd.

7. Re-integratie traject

​Als u als gevolg van uw letsel arbeidsongeschikt raakt, ontstaat er voor de aansprakelijke partij een verplichting om u te re-integreren naar werk dat zo goed mogelijk bij u past. Dit is soms een lastige weg. Ook uw werkgever is verplicht om u te re-integreren. U krijgt daarom te maken met een arboarts en bij langdurige arbeidsongeschiktheid eventueel met het UWV of met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. In overleg met de aansprakelijke verzekeraar kan er een onafhankelijk arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. De arbeidsdeskundige onderzoekt of de re-integratie goed verloopt. Eventueel helpt hij u bij aanpassingen op het werk of het vinden van ander passend werk. Als dat nodig is onderzoekt de arbeidsdeskundige of u voor omscholing in aanmerking komt.

reintegratie traject

8. ​Schadevaststelling

Pas als het medisch traject en het re-integratietraject zijn afgerond, kan uw schade worden geregeld. De termijn waarbinnen uw letselschade definitief geregeld kan worden, is dus sterk afhankelijk van de voortgang van uw herstel en de re-integratie in verband met uw werk. ​

Uiteraard geldt dat er gedurende dit proces alvast een voorlopige inventarisatie van uw schade wordt gemaakt. Hiervoor wordt een overzicht bijgehouden met al uw kosten en extra uitgaven of de gederfde inkomsten als gevolg van het ongeval. Dit overzicht wordt ook wel een schadestaat genoemd. De schadestaat moet steeds met bewijsstukken worden onderbouwd.

Zodra alle schade is geïnventariseerd en vastgesteld, wordt er met de verzekeraar een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Op basis daarvan wordt de totale schade minus de al aan u uitgekeerde voorschotten aan u uitbetaald. Daarna wordt het dossier gesloten en is uw zaak afgewikkeld.

​In sommige gevallen wordt er bij de eindregeling een voorbehoud opgenomen ten aanzien van eventuele toekomstige onzekerheden. Dit betekent dat u in bepaalde gevallen in de toekomst op de zaak kunt terugkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als bij de afwikkeling van de schade onzeker is of u in de toekomst nog onverwacht schade zult komen te lijden als gevolg van het letsel.

Wilt u een kosteloze second opinion?

​Als u twijfelt over de adviezen van uw huidige letselschadeadvocaat of letselschadespecialist kunt u ons om een second opinion vragen. Eén van onze experts zal dan contact met u opnemen. Als het nodig is vraagt hij uw dossier op. Vervolgens gaat de expert in op uw vragen en geeft u zijn professionele mening.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wilt u dat wij uw letselschade in behandeling nemen? Of wilt u een vrijblijvend adviesgesprek?  ​Neem dan contact met ons op.

Lees hier hoe u contact met ons kunt opnemen